Centrum wspomagania rozwoju

Centrum Wspomagania Rozwoju oferuje terapię bazującą na Programie Neurosensomotorycznej Integracji Odruchów wg S. Masgutowej (MASGUTOVA NEUROSENSORIMOTOR REFLEX INTEGRATION – MNRI®). W ramach programu terapeutycznego przygotowywanego w oparciu o diagnozę stopnia integracji/dezintegracji schematów odruchów, stosowane są również inne technik dostosowane do indywidualnych potrzeb. Podstawą wyboru właściwej ścieżki terapeutycznej jest całościowe spojrzenie na potrzeby rozwojowe dziecka/dorosłego w sferze ruchowej, poznawczej, emocjonalnej jak również w rozwoju mowy. Proponowana terapia, której głównym trzonem jest metoda MNRI®, swoją efektywność zawdzięcza wieloletnim doświadczeniom w pracy z dziećmi na całym świecie oraz przeprowadzonym obserwacjom klinicznym i badaniom nad wpływem integracji odruchów na różne obszary rozwoju człowieka. Program terapii dziecka/dorosłego opiera się na psychofizjologicznej wiedzy o funkcjonowaniu odruchów oraz ich sensomotorycznej integracji. Dzięki temu zapewniamy skuteczne narzędzia umożliwiające pomoc dzieciom i młodzieży z:

 •  trudnościami w nauce ( dysleksją, dysgrafią, trudnościami w czytaniu, zaburzeniami koncentracji, pamięci itp.);
 •  zaburzeniami mowy, 
 • autyzmem i zespołem Aspergera,
 • nadpobudliwością psychoruchową,
 • porażeniem mózgowym, 
 • z opóźnieniem w rozwoju psychoruchowym, 
 • z innymi deficytami w rozwoju psychoruchowym,
 • z niską odpornością na stres,

oraz dorosłym z zaburzeniami koncentracji, pamięci i w sytuacjach przewlekłego stresu oraz przemęczenia.

Wykorzystywane w terapii Programy (metoda MNRI®):

 • Terapia Neurostrukturalna;
 • Terapia Taktylna;
 • Integracja odruchów ustno-twarzowych;
 • Integracja odruchów wzrokowo - słuchowych;
 • Archetypy rozwoju ruchowego;
 • Integracja układu przedsionkowo - proprioceptywnego a rozwój procesów poznawczych;
 • Repatterning i integracja odruchów dysfunkcjonalnych i patologicznych.